Pelaburan

Selain Pengurusan Haji dan Simpanan, Pelaburan juga merupakan salah satu aktiviti teras TH. Simpanan pendeposit dilaburkan dalam aktiviti pelaburan dan instrumen patuh syariah bagi menjana pulangan yang kompetitif.

Pelaburan TH diuruskan oleh Jabatan Pelaburan dan Jabatan Kewangan Korporat & Perkhidmatan. Jabatan Pelaburan bertanggungjawab mengurus pelaburan ekuiti domestik dan asing, sukuk dan pelaburan alternatif.  

Jabatan Kewangan Korporat & Perkhidmatan bertanggungjawab mengurus pelaburan terus dalam ekuiti persendirian dan hartanah serta mengendali penggabungan dan pengambilalihan korporat.

Objektif

Menjana keuntungan yang mampan dan pengekalan modal dengan mengambil kira keseimbangan tahap risiko dan pulangan yang sepadan.

Rangka Kerja Pelaburan

Keputusan pelaburan dibuat setelah kajian dan proses penilaian yang teliti dilaksana. Prospek pelaburan perlu melalui beberapa peringkat penilaian sebelum kelulusan akhir di peringkat Menteri dibuat.

Proses kelulusan dan pengawasan aktiviti pelaburan adalah seperti berikut: 

Alokasi Aset Strategi (SAA)

Strategi pelaburan TH adalah berdasarkan kepada Alokasi Aset Strategik ("SAA") yang telah diluluskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. SAA juga menjadi panduan sebagai rangka kerja pelaburan yang terdiri daripada 4 kelas aset utama seperti Ekuiti, Pendapatan Tetap, Hartanah dan Tunai.

SAA adalah penting untuk memastikan objektif dan pulangan dicapai pada tahap risiko yang berpatutan. SAA akan dikaji secara berkala bagi mengukuhkan strategi pelaburan TH.

Strategi Alokasi Aset Strategik (SAA)

Data & Statistik

Pendapatan TH 

Sumber Peratusan (%)
Ekuiti Urusniaga 25
Ekuiti Dividen 23
Sekuriti Hutang 24
Pembiayaan 1
Sewaan 12
Pasaran Wang & Instrumen Kewangan Lain  15

Nota: Pendapatan untuk tahun kewangan berakhir 2016