Hibah Amanah TH

Hibah adalah suatu amalan sunat berdasarkan kepada firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

(Surah Al-Nisa’: 4);

dan

“….dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya”

(Surah Al-Baqarah: 177)

Definisi

Hibah Amanah TH adalah pemberian Harta Hibah Amanah daripada akaun simpanan TH oleh Pemberi Hibah Amanah (Pendeposit) semasa hidupnya kepada Penerima Hibah Amanah atas dasar kasih sayang, secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa mengenakan sebarang balasan dan berlakunya ijab dan qabul di antara Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah.

Harta Hibah Amanah ini akan dipegang oleh *pendeposit yang bertindak sebagai Pemegang Amanah dan akan diserah milik kepada Penerima Hibah Amanah selepas kematian *pendeposit dan/ atau kepada waris Penerima Hibah Amanah sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu.

Rukun Hibah

Rukun Hibah terdiri dari lima (5) perkara iaitu:

 1. Pemberi hibah (Wahib)
 2. Penerima hibah (Mawhub lahu)
 3. Harta yang dihibahkan (Mawhub)
 4. Sighah (Ijab dan Qabul)
 5. Penerimaan hibah (Qabd)

Konsep

Empat (4) konsep utama Hibah Amanah TH adalah: 

Konsep Hibah Amanah

 

Kelebihan

 1. Pemberi Hibah Amanah bebas menghibahkan Harta Hibah yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati termasuk individu bukan muslim.
 2. Pemberian Hibah Amanah adalah tidak tertakluk kepada Hukum Faraid. Oleh yang demikian, sesiapa sahaja layak menerima Harta Hibah.
 3. Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain mengikut Hukum Faraid.
 4. Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi pembahagian harta bagi saudara baru/ mualaf yang tidak mempunyai waris beragama Islam atau kepada anak angkat.
 5. Pemberi Hibah Amanah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan selagi Pemberi dan Penerima Hibah Amanah masih hidup.

Syarat Kelayakan

Pemberi Hibah Amanah TH

 1. *Pendeposit TH yang mempunyai akaun dewasa;
 2. Waras;
 3. Berumur 18 tahun dan ke atas; dan
 4. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di bawah Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil.

Penerima Hibah Amanah TH

 1. Individu warganegara Malaysia ataupun bukan warganegara Malaysia;
 2. Beragama Islam atau bukan beragama Islam;
 3. Waras (sekiranya tidak waras, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah);
 4. Tiada had umur (sekiranya Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah); dan
 5. Tiada had bilangan Penerima Hibah Amanah.

Terma dan Syarat

 1. Hibah Amanah TH adalah pemberian Harta Hibah Amanah oleh Pemberi Hibah Amanah semasa hidupnya kepada Penerima Hibah Amanah atas dasar kasih sayang secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa mengenakan sebarang balasan dan berlakunya ijab dan qabul di antara Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah di mana Harta Hibah Amanah tersebut akan dipegang oleh Pemegang Amanah dan diserahmilikkan kepada Penerima Hibah Amanah selepas kematian Pemberi Hibah Amanah. Sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemberi Hibah Amanah, Hibah Amanah tersebut akan menjadi harta pusaka Penerima Hibah Amanah yang akan dibayar kepada waris Penerima Hibah Amanah dengan mengemukakan dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh lembaga apabila membuat tuntutan.
   
 2. Pemberi Hibah Amanah mestilah seorang pendeposit TH yang mempunyai akaun simpanan dewasa, waras, berumur 18 tahun dan ke atas serta tertakluk kepada terma-terma dan syarat- syarat di dalam Borang Permohonan Hibah Amanah TH/*Penamaan dan Suratikatan Hibah Amanah.
   
 3. Pemberi Hibah Amanah diberi pilihan sama ada ingin membuat Hibah Amanah TH secara keseluruhan ataupun gabungan Hibah Amanah dan Penamaan ke atas wang simpanannya di TH (‘Harta Hibah Amanah’). Pembahagian Harta Hibah Amanah kepada Penerima Hibah Amanah/*Penerima Namaan adalah di dalam bentuk peratusan (%). Jumlah keseluruhan peratusan bahagian Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan hendaklah berjumlah sebanyak seratus peratus (100%). Sekiranya Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit memilih untuk membuat Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan, mana-mana Penamaan yang telah dibuat sebelum ini adalah TERBATAL

Maklumat Lanjut

Pembatalan & Pemindaan

 1. Pembatalan dan Pindaan Hibah Amanah tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah.
 2. Walaubagaimanapun pembatalan dan pindaan dibenarkan tanpa persetujuan sekiranya Penerima Hibah Amanah adalah daripada kalangan anak kandung dan/ atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah yang masih hidup.

Proses Pelaksanaan

Bahagian ini menerangkan proses permohonan, pindaan, pembatalan, kemaskini maklumat dan tuntutan pengeluaran Hibah Amanah TH/ *Penamaan (jika memilih gabungan Hibah Amanah TH dan Penamaan).

Proses Permohonan Hibah Amanah TH/*Penamaan

Proses Permohonan Hibah Amanah TH/ Penamaan

 

Proses Yuran
Rujuk Rajah 1 RM193.00 termasuk 6% Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)
Syarat-Syarat
 1. Pemberi Hibah Amanah boleh memilih sama ada ingin membuat Hibah Amanah secara keseluruhan ataupun gabungan Hibah Amanah dan Penamaan.
 2. Jumlah keseluruhan peratusan bahagian Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan hendaklah berjumlah sebanyak seratus peratus (100%). Sekiranya Pemberi Hibah Amanah memilih untuk membuat Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan, mana-mana Penamaan yang telah dibuat sebelum ini adalah terbatal.
 3. Baki minimum yang perlu ada di dalam akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit semasa permohonan Hibah Amanah TH dibuat adalah seperti berikut:
 • Baki minimum sebanyak RM1,200.00 sekiranya Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit tidak membuat pendaftaran haji
 • Baki minimum sebanyak RM1,200.00 dan Yuran Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan oleh TH sekiranya pendaftaran haji telah dibuat oleh Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit.
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Borang Permohonan Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP031) dan Surat Kuasa Wakil (diperolehi di Pejabat TH Cawangan).
 2. Dokumen pengenalan diri Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit (asal dan salinan diakui sah).
 3. Sijil Kelahiran/ Sijil Pengangkatan bagi Penerima Hibah Amanah yang berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah).
 4. Dokumen sokongan Penerima Hibah Amanah yang tidak waras (salinan diakui sah).
 5. Dokumen pengenalan diri Penerima Hibah Amanah/*Penerima Namaan/ Penjaga sah (salinan diakui sah).

Nota: Suratikatan Hibah Amanah (hanya akan dicetak setelah semua dokumen dilengkapkan dan didaftarkan).


Proses Kemaskini Maklumat Peribadi Hibah Amanah TH/*Penamaan

Proses Kemaskini Maklumat Peribadi

Proses Yuran
Rujuk Rajah 2 Tiada
Syarat-Syarat
 1. Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit boleh membuat kemaskini maklumat peribadi Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/*Penerima Namaan tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/*Penerima Namaan terlebih dahulu. 

  Nota: Kemaskini Maklumat Peribadi Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit perlu menggunakan Borang JP003 (Borang Maklumat Ahli)
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Borang Kemaskini Maklumat Peribadi Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP032).
 2. Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit (asal dan salinan diakui sah).
 3. Suratikatan Hibah Amanah TH dan Surat Kuasa Wakil (asal).
 4. Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan (salinan diakui sah).
 5. Sijil Kelahiran/ Sijil Pengangkatan bagi penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah).


Proses Pindaan Hibah Amanah TH/*Penamaan

Proses Pindaan Hibah Amanah

Proses Yuran
Rujuk Rajah 3 RM10.60 termasuk 6% Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)
Syarat-Syarat
 1. Pindaan tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/ atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/ atau cucu kandung masih hidup. Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit boleh membuat kemaskini maklumat peribadi Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan terlebih dahulu.
 2. Jenis-jenis dan tujuan Pindaan
  • Pembatalan Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan: (i) pembatalan salah seorang Penerima Hibah Amanah/ Penerima Namaan tanpa membuat penggantian; atau (ii) pembatalan Penjaga Sah.
  • Tambahan Penerima Hibah Amanah/*Penerima Namaan: Penambahan Penerima Hibah Amanah/ Penerima Namaan yang baru
   Penggantian Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan: Pembatalan dan penggantian Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan yang baru.
  • Peratusan Bahagian: Penambahan atau Pengurangan Peratusan Bahagian Harta Hibah Amanah TH/*Penamaan.
 3. Pindaan Penamaan tidak memerlukan persetujuan Penerima Namaan.
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Pindaan Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP033).
 2. Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit (asal dan salinan diakui sah).
 3. Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan (salinan diakui sah).
 4. Sijil Kelahiran/ Sijil Pengangkatan bagi penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah).
 5. Suratikatan Hibah Amanah (asal).
 6. Surat Kuasa Wakil (asal).


Proses Pembatalan Perjanjian Hibah Amanah TH/*Penamaan

Pembatalan Perjanjian Hibah Amanah TH

Proses Yuran
Rujuk Rajah 4 RM 74.20 termasuk 6% Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)
Syarat-Syarat
 1. Pembatalan tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/ atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/ atau cucu kandung masih hidup.
 2. Keseluruhan perjanjian Hibah Amanah TH dan Penamaan akan terbatal.
 3. Pembatalan Penamaan tidak memerlukan persetujuan Penerima Namaan.
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Borang Pembatalan Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP034).
 2. Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/*Pendeposit (asal dan salinan diakui sah).
 3. Sijil Kelahiran/ Sijil Pengangkatan bagi penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah).
 4. Suratikatan Hibah Amanah (asal).
 5. Surat Kuasa Wakil (asal).
 6. Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah (sekiranya Penerima Hibah Amanah bukan anak kandung dan/atau cucu kandung) (salinan diakui sah) 


Proses Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah TH/*Penamaan

Tuntutan Pengeluaran

 

Proses Yuran
Rujuk Rajah 5
 • Pada kadar satu peratus (1%) daripada baki wang Pemberi Hibah Amanah atau maksimum Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu RM10,000.00).
 • Bayaran tersebut akan ditolak daripada akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah. 
  (Nota: Tertakluk kepada tambahan 6% Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST).
Syarat-Syarat
 1. Penerima Hibah Amanah membuat tuntutan kepada TH setelah kematian Pemberi Hibah Amanah.
 2. Waris Penerima Hibah Amanah membuat tuntutan kepada TH dengan mengemukakan surat kuasa mentadbir sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemberi Hibah Amanah.
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Borang Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah TH/ *Penamaan (JP035).
 2. Dokumen pengenalan diri Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/*Penerima Namaan/ Waris Penerima Hibah (asal dan salinan).
 3. Sijil Kematian/ Laporan Kematian Luar Negara Pemberi Hibah Amanah (asal dan salinan).
 4. Sijil Kelahiran/ Sijil Pengangkatan (jika Penerima Hibah Amanah di bawah umur 18 tahun dan/ atau tidak waras) (asal dan salinan).
 5. Surat Kuasa Mentadbir (sekiranya Penerima Hibah Amanah telah meninggal dunia) (asal dan salinan).
 6. Sijil Kematian/ Laporan Kematian Luar Negara bagi Penerima Hibah Amanah/ *Penerima Namaan yang telah meninggal dunia (asal dan salinan) 

Borang