Penamaan Waris

Seseorang pendeposit yang berumur 18 tahun atau lebih hendaklah menamakan mana-mana orang, daripada kalangan warisnya menurut Hukum Syarak, yang kepadanya amaun atau sebahagian amaun yang ada pada kredit pendeposit boleh dibayar selepas kematian pendeposit (merujuk Akta Lembaga Tabung Haji 1995, Peraturan-Peraturan Lembaga Tabung Haji (Deposit Dan Pengeluaran) 2002, Pindaan 2003, Pindaan 2013 dan Pindaan 2017).

Penamaan adalah satu pengisytiharan secara bertulis yang dibuat oleh pendeposit TH untuk melantik atau menamakan mana-mana orang daripada kalangan warisnya menurut Hukum Syarak sebagai “Penama”. Individu yang dilantik tersebut adalah bertindak sebagai wasi atau pentadbir ke atas wang simpanan di TH apabila pendeposit meninggal dunia.

Senarai waris menurut Hukum Syarak adalah seperti berikut:

Waris Lelaki

 1. Anak Lelaki
 2. Cucu Lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah
 3. Bapa
 4. Datuk sebelah bapa dan ke atas
 5. Saudara lelaki seibu sebapa
 6. Saudara lelaki sebapa
 7. Saudara lelaki seibu
 8. Anak saudara lelaki seibu sebapa
 9. Anak saudara lelaki sebapa dan ke bawah
 10. Bapa saudara seibu sebapa
 11. Bapa saudara sebapa
 12. Anak bapa saudara seibu sebapa
 13. Anak bapa saudara sebapa
 14. Suami

Waris Perempuan

 1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan daripada anak lelaki
 3. Ibu
 4. Nenek sebelah ibu
 5. Nenek sebelah bapa
 6. Saudara perempuan seibu sebapa
 7. Saudara perempuan sebapa
 8. Saudara perempuan seibu
 9. Isteri

Tujuan penamaan dibuat ialah untuk memudahkan waris membuat pengeluaran wang simpanan simati tanpa perlu mengemukakan Surat Kuasa atau Perintah daripada pihak berkaitan (Bicara Kecil Pejabat Tanah, Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil, Amanah Raya Berhad).

Penamaan mestilah dibuat oleh pendeposit semasa hayatnya dengan menggunakan Borang Penamaan yang disediakan oleh TH dan dihantar oleh pendeposit di mana-mana Pejabat TH berhampiran untuk didaftarkan di dalam Sistem TH. Tarikh kuat kuasa penamaan tersebut adalah pada tarikh borang penamaan diterima dan didaftarkan.

Sesuatu penamaan terbatal dalam keadaan-keadaan yang berikut (merujuk Akta Lembaga Tabung Haji 1995, Peraturan-Peraturan Lembaga Tabung Haji (Deposit Dan Pengeluaran) 2002, Pindaan 2003, Pindaan 2013 dan Pindaan 2017) :

 • Dengan kematian penerima namaan, atau jika terdapat lebih daripada seorang penerima namaan, dengan kematian semua penerima namaan itu, semasa hayat pendeposit;
  (maksud: semua orang yang dinamakan meninggal dunia semasa hayat pendeposit).
   
 • Berhubung dengan kepentingan di bawah penamaan bagi mana-mana penerima namaan, dengan kematian penerima namaan itu semasa hayat pendeposit, melainkan jika kepentingan penerima namaan itu dilupuskan oleh penamaan itu;
  (maksud: pendeposit semasa hayatnya membuat penaman baru dengan melengkapkan Borang yang ditetapkan oleh TH).
   
 • Dengan notis pembatalan bertulis yang diberikan oleh pendeposit dan diterima oleh TH semasa hayat pendeposit; atau
  (maksud: pendeposit semasa hayatnya membuat pembatalan penamaan yang telah dibuat dengan melengkapkan Borang yang ditetapkan oleh TH).
   
 • Dengan suatu penamaan kemudian yang dibuat mengikut subperaturan (3) oleh pendeposit yang melupuskan penamaan yang terdahulu.
  (maksud: pendeposit semasa hayatnya membuat pertukaran penamaan yang telah dibuat dengan melengkapkan Borang yang ditetapkan oleh TH).