Simpanan

Apakah itu Hibah Amanah?

Hibah Amanah TH adalah pemberian Harta Hibah Amanah daripada akaun simpanan TH oleh Pemberi Hibah Amanah semasa hidupnya kepada Penerima Hibah Amanah atas dasar kasih sayang, secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa mengenakan sebarang balasan dan berlakunya ijab dan qabul di antara Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah. Harta Hibah Amanah tersebut akan dipegang oleh Pemberi Hibah Amanah yang bertindak sebagai Pemegang Amanah dan akan diserahmilik kepada Penerima Hibah Amanah selepas kematian Pemberi Hibah Amanah dan/atau kepada waris Penerima Hibah Amanah sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu. 

Apakah yang akan berlaku jika Pemberi Hibah Amanah hilang keupayaan mental?

Dalam keadaan Pemberi Hibah Amanah hilang keupayaan mental, pengeluaran wang  daripada  akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah oleh wakil dibenarkan dengan syarat mendapat persetujuan secara bertulis daripada semua waris yang berhak berdasarkan Hukum Syarak dan tertakluk kepada Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535) dan peraturan-peraturan TH yang berkuatkuasa serta Borang Permohonan Hibah Amanah TH/*Penamaan.

Mengapa TH menawarkan produk Hibah Amanah TH?

 • Pemberi Hibah Amanah bebas menghibahkan Harta Hibah Amanah yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati.
 • Pemberian Hibah Amanah TH adalah tidak tertakluk kepada faraid.  Oleh yang demikian, sesiapa sahaja layak menerima Harta Hibah Amanah
 • Harta Hibah Amanah yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain secara faraid. 
 • Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi  pembahagian harta bagi saudara baru/mualaf yang tidak mempunyai waris beragama Islam atau kepada anak angkat.
 • Pemberi Hibah Amanah masih boleh menikmati faedah, membuat urus niaga dan mendapat semua manfaat daripada Harta Hibah Amanah yang telah dihibahkan tersebut selama mana Pemberi Hibah Amanah masih hidup.
 • Pembatalan dan pindaan Hibah Amanah TH tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah

Pengagihan Hibah Amanah TH dilaksanakan mengikut amaun atau peratusan?

 • Pengagihan Hibah Amanah TH akan ditentukan oleh Pemberi Hibah Amanah mengikut peratusan. Amaun yang akan diterima oleh Penerima Hibah Amanah adalah bergantung kepada jumlah baki akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah semasa tuntutan dibuat.
 • Manakala sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu, bayaran akan dibuat kepada waris berdasarkan peratusan ke atas amaun yang ada pada tarikh kematian Penerima Hibah Amanah dan sekiranya amaun tersebut telah berkurangan TH akan membuat bayaran berdasarkan baki semasa tuntutan dibuat oleh waris dan adalah menjadi tanggungjawab Pemberi Hibah Amanah untuk membuat perbezaan bayaran kepada waris Penerima Hibah Amanah. 

Apakah perbezaan antara Penamaan dan Hibah Amanah TH?

Kelayakan Pemohon/ Pemberi Hibah Amanah 

Penamaan Hibah Amanah TH
 • Pemohon mestilah seorang pendeposit TH;
 • Waras; 
 • Berumur 18 tahun dan ke atas.
 • Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat Borang Penamaan. 
 • Pendeposit TH
 • Waras;
 • Berumur 18 tahun dan ke atas;
 • Mempunyai akaun simpanan dewasa; dan
 • Tertakluk kepada terma-terma dan syarat- syarat di dalam Borang Permohonan Hibah Amanah TH/*Penamaan, Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil.

Kelayakan Penerima Namaan/ Penerima Hibah Amanah

Penamaan Hibah Amanah TH 
 • Bilangan Penerima Namaan adalah terhad kepada dua (2) orang sahaja;
 • Waris mengikut Hukum Syarak;
 • Waras; dan
 • Tiada had umur.
 • ​Individu warganegara Malaysia ataupun bukan warganegara Malaysia;
 • ​Tiada had bilangan Penerima Hibah Amanah;
 • Beragama Islam atau bukan beragama Islam;
 • Waras (sekiranya tidak waras, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah); dan
 • ​Tiada had umur (sekiranya Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah).

Dokumen Sokongan untuk Permohonan 

Penamaan Hibah Amanah TH
 • Dokumen pengenalan diri Pendeposit TH.
 • Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah (asal dan salinan diakui sah);
 • Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah /Penjaga Sah (salinan diakui sah);
 • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah);
 • Dokumen sokongan Penerima Hibah Amanah yang tidak waras (salinan diakui sah)

Bila Pembayaran Berlaku

Penamaan  TH Hibah Amanah 

Pendeposit meninggal dunia.

 • Pemberi Hibah Amanah meninggal dunia; atau
 • Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemberi Hibah Amanah.

Pendaftaran 

Penamaan Hibah Amanah TH
 • Pendeposit hadir  di pejabat cawangan TH;
 • Lengkapkan Borang Penamaan (Tanda tangan dan cap ibu jari kiri pendeposit diperlukan).
 • Pemberi Hibah Amanah  hadir di pejabat cawangan TH;
 • Lengkapkan Borang Permohonan Hibah Amanah TH/ *Penamaan (JP031), Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil
 • Maklumat dan tandatangan Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/Penerima Namaan/Saksi diperlukan

Kemaskini Maklumat 

Penamaan Hibah Amanah TH
 • Pendeposit perlu mengisi semula Borang Penamaan yang baru dan Borang Penamaan yang sedia ada akan terbatal.
 • Tidak perlu persetujuan Penerima Namaan.
 • Pemberi Hibah Amanah boleh mengemaskini maklumat peribadinya dengan melengkapkan Borang Maklumat Ahli (JP003), manakala kemaskini maklumat peribadi Penerima Hibah Amanah/Penerima Namaan dan/atau Penjaga Sah perlu menggunakan Borang Kemaskini Maklumat Peribadi Hibah Amanah TH/ *Penamaan (JP032)
 • Tidak perlu persetujuan Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/ Penerima Namaan

Pindaan

Penamaan Hibah Amanah TH
 • Pendeposit perlu mengisi semula Borang Penamaan yang baru dan Borang Penamaan yang sedia ada akan terbatal.
 • Tidak perlu persetujuan Penerima Namaan.
 • Pindaan tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima HIbah Amanah adalah anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/atau cucu kandung masih hidup
 • Syarat-syarat pindaan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Borang Pindaan Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP033)

Kelayakan Penerima Namaan/Penerima Hibah Amanah

Penamaan Hibah Amanah TH 
 • Bilangan Penerima Namaan adalah terhad kepada dua (2) orang sahaja;
 • Waris mengikut Hukum Syarak;
 • Waras; dan
 • Tiada had umur.
 • Individu warganegara Malaysia ataupun bukan warganegara Malaysia;
 • Tiada had bilangan Penerima Hibah Amanah;
 • Beragama Islam atau bukan beragama Islam;
 • Waras (sekiranya tidak waras, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah); dan
 • Tiada had umur (sekiranya Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah).

Pembatalan

Penamaan Hibah Amanah TH
 • Pendeposit perlu ke pejabat cawangan TH membuat pembatalan penamaan.
 • Tidak perlu persetujuan Penerima Namaan
 • Pembatalan tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/atau cucu kandung masih hidup
 • Syarat-syarat pembatalan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Borang Pembatalan Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP034)

Lain-lain

Maklumat Penamaan Hibah Amanah TH 
Tempoh berkuatkuasa Serta Merta Serta Merta
Kos Permohonan Tiada RM 193.00 (termasuk of GST)
Kos Pembatalan Tiada RM 74.20 (termasuk of GST)
Kos Pindaan Tiada RM 10.60 (termasuk of GST)
Kos Tuntutan Tiada Sebanyak 1% beserta GST daripada baki wang simpanan TH Pemberi Hibah Amanah atau maksimum RM 10,600.00 (termasuk GST). Bayaran tersebut akan ditolak daripada akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah
Kos Kemaskini Tiada Tiada
Had bilangan Penerima Namaan / Penerima Hibah  2 orang Penerima Namaan. Sahaja Tiada Had Bilangan 
Tempoh proses untuk pembayaran pusaka/ Hibah Amanah TH  14 hari bekerja 30 hari bekerja
Bilakah tuntutan boleh dibuat?
 • Setelah Pendeposit meninggal dunia.
 • Penama/Waris perlu melengkapkan Borang JP005 dan/atau JP006
 • Setelah Pemberi Hibah Amanah atau Penerima Hibah Amanah meninggal dunia
 • Penerima Hibah/Penerima Namaan perlu melengkapkan Borang Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah TH/*Penamaan (JP035)