Hibah TH

Hibah TH adalah “hadiah” yang diisytihar oleh TH, berdasarkan konsep Wadiah Yad Dhamanah iaitu mengikut kemampuan kewangan TH pada tahun semasa.

Hibah tidak wajib dibayar oleh TH. Walaupun amalan pemberian hibah dibenarkan, ia tidak boleh dijadikan sebagai amalan tetap bagi mengelakkan amalan tersebut dikira sebagai “‘urf” (kebiasaan) yang menyerupai syarat dalam kontrak deposit berasaskan wadi’ah. Mensyaratkan pulangan dalam bentuk hibah terhadap simpanan wadi’ah boleh menjerumuskan akad tersebut ke dalam riba yang diharamkan syarak dan pulangan itu menjadi sesuatu yang tidak bersih.

Pemberian dan cara hibah TH dilakukan adalah seperti yang termaktub dalam Akta Tabung Haji 1995, Sekyen 22 (1) & (2):

Seksyen 22;
(1)   Tertakluk kepada seksyen ini, Lembaga boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan pada bila-bila masa sama ada wajar untuk mengisytiharkan suatu jumlah wang sebagai untung boleh agih berkenaan dengan apa-apa tempoh atau tahun tertentu Kumpulan Wang dan jika ia menentukan untuk mengisytiharkan sedemikian, Lembaga hendaklah, dengan kelulusan Menteri, mengisytiharkan suatu jumlah wang sebagai untung boleh diagihkan berkenaan dengan apa-apa tempoh atau tahun tertentu Kumpulan Wang itu.
 
(2)   Jika suatu perisytiharan dibuat di bawah subseksyen (1), Lembaga hendaklah juga menentukan cara, amaun dan masa bagi mengkreditkan untung boleh agih itu kepada setiap pendeposit.

Sejak ditubuhkan, TH sentiasa berusaha memberi Hibah Tahunan kepada para pendeposit kami. TH turut memberi tambahan hibah khas kepada para pendeposit sempena peristiwa-peristiwa istimewa seperti Hari Kemerdekaan Malaysia ke-50 (2007), Ulangtahun ke-50 TH (2012) dan Hibah Haji bermula 2013 sehingga kini.

Hibah TH

Pengiraan Hibah TH 

Hibah Pengiraan
Hibah Tahunan
 

Akaun Pendeposit TH Aktif

Kiraan:
Baki minima tahunan akaun TH x kadar hibah tahunan

Hibah Haji
 

Akaun simpanan dengan baki bayaran haji tahun semasa atau kurang

Kiraan:
Baki minima tahunan x kadar hibah haji

NOTA: Hibah Haji – Hibah khas yang diberi kepada para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji dan terhad kepada bayaran haji semasa.

Hibah Haji

Bermula tahun 2013, TH mula memberi ‘Hibah Haji’ sebagai tanda keprihatinan kepada pendeposit TH yang masih belum pernah menunaikan haji. Pemberiaan ini sebagai langkah untuk membantu meningkatkan jumlah simpanan mereka dan terhad kepada bayaran haji semasa.

Pengiraan Hibah Haji 

Cara pengiraan bonus haji adalah dengan mengambil kira purata baki minima tahunan dan didarabkan dengan kadar yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, kadar kelayakan maksima adalah baki minima tahunan yang terhad kepada bayaran haji tahun semasa.